Šajā sadaļā jūs atradīsiet sarakstu ar Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru par pārrobežu ģimenes tiesību lietām. Šie avoti ir noderīgi, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp juristiem un mediatoriem.

Brisele II bis regula 2201/2003

1. Tiesas (virspalāta) 2007. gada 27. novembra spriedums lietā C-435/06, C, ECLI: EU: C:2007: 714

2. Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 29. novembra spriedums lietā C-68/07, Sundelind Lopez, ECLS: EU: C:2007: 740

3. Tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. jūlija spriedums lietā C - 195/08. PPU Rinau, ECLI: ES: C:2008: 406

4. Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 2. aprīļa spriedums lietā C-523/07, A, ECLI: EU: C:2009: 225

5. Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C - 168/08, Hadadi, ECLI: EU: C:2009: 474

6. Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 23. decembra spriedums lietā C-403/09 PPU, Detiček, ECLI: EU: C:2009: 810