Normatīvie akti ģimenes tiesībās un mediācijas jomā

Šajā sadaļā atradīsiet Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, Hāgas konvenciju un nacionālo tiesisko regulējumu ģimenes tiesību jomā un mediācijā Latvijā, Lietuvā, Austrijā un Itālijā.

Eiropas savienības tiesiskais regulējums ģimenes tiesību un mediācijas jomā (pieejami latviešu valodā)

1. Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu
2. Padomes Regula (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)
3. Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās
4. Padomes Regula (ES) Nr. 1259/2010 (2010. gada 20. decembris), ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai
5. Padomes Regula (ES) 2016/1103 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību jomā
6. Padomes Regula (ES) 2016/1104 (2016. gada 24. jūnijs), ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi reģistrētu partnerattiecību mantisko seku jomā
7. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012

Hāgas Konvencija (angļu valodā)

1. The Hague Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and co-operations in respect of parental responsibility and measures for the protection of children of 19 October 1996
2. The Hague Convention on the civil aspects of international child abduction of 25 October 1980
3. Guide to Good Practice on Article 13(1)(b) of the 1980 Child Abduction Convention, 2020
4. Convention on the International Recovery of Child Support and other forms of family maintenance
5. Protocol on the law applicable to maintenance obligations

Nacionālais tiesiskais regulējums ģiemens tiesību un mediācijas jomā

LATVIJA

1. Civillikums. Ģimenes tiesības
2. Bērnu tiesību aizsardzības likums
3. Civilprocesa likums
4. Mediācijas likums
5. Bāriņtiesu likums

LIETUVA

1. Civillikums (Civil Code. Third book. Family Law. Official journal, 2000-09-06, No. 74-2262, pieejams lietuviešu valodā)
2. Civilprocesa likums (Code of Civil Procedure. Official journal, 2002-04-06, No. 36-1340, pieejams lietuviešu valodā)
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums (Law on the basics of the Children's rights. Official journal, 1996-04-12, No. 33-807, pieejams lietuviešu valodā)
4. ES un starptautiskā regulējuma īstenošana Civilprocesā (Law on the Implementation of European Union and International Legal Regulation on the Civil Procedure. Official journal, 2008-11-29, No. 137-5366, pieejams lietuviešu valodā)
5. Mediācijas likums (Law on Mediation. Official journal, 2008-07-31, No. 87-3462, pieejams lietuviešu valodā)

AUSTRIJA

1. Federal Act on Certain Aspects of Cross-border Mediation in Civil and Commercial Matters in the European Union (EU Mediation Act). (angļu valodā)
2. Federal Act on Certain Aspects of Cross-border Mediation in Civil and Commercial Matters in the European Union (EU Mediation Act). (vācu valodā)
3. Mediācijas un Civillikums (Civil Law Mediation Act) (angļu valodā)
4. Mediācijas un Civillikums (Civil Law Mediation Act) (vācu valodā)
5. Brošūra “Vecāku aizbildniecība un bērna tiesības” (angļu valodā)
6. Brošūra Vecāku aizbildniecība un bērna tiesības” (vācu valodā)
7. Informācija par šķiršanās procesu Austrijā (angļu valodā)
8. Informācija par šķiršanās procesu Austrijā (vācu valodā)

ITĀLIJA

1. Civillikums (pants 79 - 148 (laulības), pants 115 – 116 (Itālijas pilsoņu laulības ārvalstīs un ārvalstu pilsoņu laulības Itālijā), pants 150 - 158 (laulības šķiršana), pants 315 - 337 (bērna labklājība), pants 337 bis - 337 octies (vecāku atbildība laulības šķiršaanas gadījunā)
2. 01.12.1970., Nr.898 (šķiršanās), papildināts nr. 436 (01.08.1978), nr.74 (06.03.1987.) un Nr.55 (6.05.2015.)

3. Civilprocesa likums, panti 706 – 711
4. 31.05.1005 Likums (private international law)
5. 8.02.2006, Nr.54 (provisions regarding separation of parents and joint custody of children)
6. 10.11.2012, Nr.219 (provisions regarding the recognition of natural children)
7. 20.05.2016., Nr.76 (regulation on civil partnerships between persons of the same gender and cohabitation) 
8. 10.11.2014., Nr.162 (dejurisdictionalization – assisted negotiation in civil and family matters)
9. 4.03.2010. Nr.28 (provisions regarding mediation in civil and commercial matters)