Šeimos teisės ir mediacijos įstatymai ir kiti teisės aktai

Šiame puslapyje rasite svarbiausius Europos sąjungos teisės aktus, Hagos konvencijas bei nacionalinius teisės aktus (Latvijos, Lietuvos, Austrijos ir Italijos), reguliuojančius šeimos teisės ir mediacijos sritis.

Europos Sąjungos teisės aktai šeimos teisės ir mediacijos srityse

1.    2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000
2.    2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1111 Dėl jurisdikcijos, sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo bei dėl tarptautinio vaikų grobimo (nauja redakcija)
3.    2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 Dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje
4.    2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, įgyvendinantis tvirtesnį bendradarbiavimą santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje
5.    2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1103, įgyvendinantis tvirtesnį bendradarbiavimą jurisdikcijos, taikytinos teisės ir sprendimų sutuoktinių turto režimo klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje
6.    2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1104, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir sprendimų registruotų partnerysčių turtinių padarinių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje
7.    2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1191 Dėl laisvo piliečių judėjimo skatinimo supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) Nr. 1024 / 2012 m

Hagos konvencijos

1.    Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje (1996 m. spalio 19 d.). Valstybės žinios, 2003-09-26, Nr. 91(1)-4125
2.    Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (1980 m. spalio 25 d.). Valstybės žinios, 2002-05-22, Nr. 51-1932
3.    Gerosios patirties vadovas pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
4.    Gerosios patirties vadovas pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 13(1)(b) straipsnį (anglų kalba)
5.    Konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (2007 m. lapkričio 23 d.)
6.    Hagos protokolas dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės (2007 m. lapkričio 23 d.)

Nacionalinė teisė šeimos ir mediacijos srityje

LATVIJA

1.    Civilinė teisė. Pirmoji dalis. Šeimos teisė. [Civillikums. Ģimenes tiesības] Priimtas 1937 m. sausio 28 d. (latvių kalba)
2.    Vaikų teisių apsaugos įstatymas. [Bērnu tiesību aizsardzības likums] Priimtas 1998 m. birželio 19 d. (latvių kalba)
3.    Civilinio proceso įstatymas. [Civilprocesa likums] Priimtas 1998 m. spalio 14 d. (latvių kalba)
4.    Mediacijos įstatymas. [Mediācijas likums] Priimtas 2014 m. gegužės 22 d. (latvių kalba)
5.    Našlaičių ir globos teismų įstatymas. [Bāriņtiesu likums] Priimtas 2006 m. birželio 22 d. (latvių kalba)

LIETUVA

1.    Civilinis kodeksas. Trečioji knyga. Šeimos teisė. Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262
2.    Civilinio proceso kodeksas. Valstybės žinios, 2002-04-06, Nr. 36-1340.
3.    Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Valstybės žinios, 1996-04-12, Nr. 33-807
 4.    Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas. Valstybės žinios, 2008-11-29, Nr. 137-5366
 5.    Mediacijos įstatymas. Valstybės žinios, 2008-07-31, Nr. 87-3462

AUSTRIJA

1.    Federalinis aktas dėl tam tikrų tarpvalstybinės mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje aspektų (ES mediacijos aktas) (anglų kalba)
2.    Federalinis aktas dėl tam tikrų tarpvalstybinės mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje aspektų (ES mediacijos aktas) (vokiečių kalba)
3.    Federalinis mediacijos civilinėse bylose įstatymas (Civilinės teisės mediacijos įstatymas) (anglų kalba.)
4.    Federalinis mediacijos civilinėse bylose įstatymas (Civilinės teisės mediacijos įstatymas) (vokiečių kalba)
5.    Brošiūra „Tėvų globa ir vaiko teisės“ (anglų kalba)
6.    Brošiūra „Tėvų globa ir vaiko teisės“ (vokiečių kalba)
7.    Informacija apie santuokos nutraukimą Austrijoje (anglų kalba)
8.    Informacija apie santuokos nutraukimą Austrijoje (vokiečių kalba)

ITALIJA

1.    Civilinis kodeksas (79-148 str. (santuoka), 115-116 str. (užsienyje sudaryta santuoka, užsieniečių santuoka Italijoje), 150-158 str. (sutuoktinių separacija), 315-337 str. (vaikų gerovė), 337 bis-337 octies str. (tėvų pareigos separacijos ar santuokos nutraukimo atvejais, tėvų pareigos vaikų gimusių ne santuokoje atžvilgiu))
2.    1970 m. gruodžio 1 d. įstatymas Nr.  898 (Santuokos nutraukimas) pakeistas 1978 m. rugpjūčio 1 d. įstatymu Nr. 436, 1987 m. kovo 6 d. įstatymu Nr. 74 ir 2015 m. gegužės 6 d. įstatymu Nr. 55.
3.    Civilinio proceso kodeksas, 706 – 711 str. (Santuokos nutraukimo teisinis procesas ir jo taisyklės)
4.    1995 m. gegužės 31 d. įstatymas (Tarptautinė privatinė teisė)
5.    2006 m. vasario 8 d. įstatymas Nr. 54 (nuostatos dėl santuokos nutraukimo ir jungtinės vaikų globos)
6.    2012 m. lapkričio 10 d. įstatymas Nr. 219 (nuostatos dėl tėvystės pripažinimo)
7.    2016 m. gegužės 20 d. įstatymas Nr. 76 (civilinės partnerystės tarp tos pačios lyties asmenų reguliavimas)
8.    2014 m. lapkričio 10 d. įstatymas Nr. 162 (derybos su pagalbininku civiliniuose ir Šeimos ginčuose)
9.    2010 m. kovo 4 d. legislatyvinis dekretas Nr. 28 (nuostatos dėl mediacijos civiliniuose ir komerciniuose ginčuose)