Apie projektą

2019 m. rugsėjo mėn. keturi universitetai iš Latvijos, Italijos, Lietuvos ir Austrijos pradėjo įgyvendinti JUSTICE programos projektą „Mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimo plėtra“. Projektu siekiama skatinti mediatorių ir teisininkų bendradarbiavimą, parengti mokymosi medžiagą bei organizuoti specialistų mokymus.
Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti teisingumo specialistų – teisininkų (advokatų) ir mediatorių bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų Briuselis II taisyklių taikymą. Teisinių žinių bei mediacijos mokymai organizuojami abiem tikslinėms specialistų grupėm - teisininkams ir mediatoriams – drauge tam, kad būtų skatinimas  abipusį tarpprofesinis supratimas, kuris yra būtinas sklandžiai sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus, ypač susijusius su poreikiu užtikrinti geriausius vaiko interesus.

Projekto veiklos

Projekto partneriai parengs mokymo medžiagą – unifikuotas rekomendacijas, geriausios praktikos pavyzdžių rinkinį ir 4 profesionalių mediacijų simuliacijų vaizdo įrašų vertimus į nacionalines kalbas; organizuos mokymus teisingumo specialistams – teisininkams ir mediatoriams, praktikuojantiems tarpvalstybinėse šeimos ginčuose; kiekvienos šalies partnerės atstovams organizuos studijų vizitą į ginčų sprendimo centrą ir rengs nacionalinius bei tarptautinius renginius, kurių metu bus sudaryta galimybė specialistams įgyti daugiau žinių bei keistis patirtimi.  

Asmenų, gausiančių naudą iš projekto, tipas ir skaičius
Projekto veiklų tikslinė grupė – teisininkai ir mediatoriai iš visų projekto partnerių šalių. Orientuojamasi į aktyviai tarpvalstybiniame šeimos teisės ginčų sektoriuje dirbančius specialistus. Planuojama, kad tiesioginę naudą iš projekto veiklų gaus apie 500 teisininkų ir 120 mediatorių, iš viso 620 specialistų.

Laukiami rezultatai
Laukiamas rezultatas yra glaudesnis ir gerąja patirtimi grįstas teisininkų ir mediatorių, dirbančių tarpvalstybinių šeimos ginčų sektoriuje, bendradarbiavimas. Siekdami šio rezultato, partneriai organizuos bendrus abiem grupėm mokymus bei parengs mokomąją medžiagą savišvietai. Tai suteiks galimybę įgyti naujų žinių bei įgalinti profesionalus glaudesniam bendradarbiavimui.

Rezultatai
•    Papildoma mokymosi medžiaga: rekomendacijos teisininkams ir mediatoriams bei geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys;
•    Esamų vaizdo įrašų vertimas į 4 nacionalines kalbas ir jų subtitravimas;
•    Teisininkų ir mediatorių mokymų aprašymas;
•    Specializuotų teisininkų ir mediatorių mokymų suorganizavimas;
•    Teisininkų ir mediatorių grupės studijų vizitas į ginčų sprendimo instituciją;
•    Nacionaliniai patirties mainų renginiai Austrijoje, Lietuvoje ir Italijoje;
•    Baigiamoji projekto konferencija Rygoje (Latvija).

Projekto trukmė: 30 mėnesių (01.09.2019.-28.02.2022.)

Projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos JUSTICE programą (2014-2020).    

Projekto numeris: 854024-CODEMAL-JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018.

PROJEKTO PARTNERIŲ KONTAKTAI